PVT-Directie overleg

Datum overleg:  Woensdag 15-09-2022

Aanwezig: Andrea Landeweer, Dennis Anema, Sebastiaan Sheombar, Michel van der Kwast, Martien Oomen, Patrick Agten

 

Opening; 14:05 uur. Patrick komt wat later i.v.m. werkzaamheden buiten. Initiatief flesjes water is positief, wordt grif gebruik van gemaakt.

 

Notulen,

Aanmerking cq goedkeur notulen vorige vergadering

 • Notulen vorige vergadering akkoord bevonden door iedereen

 

Ingekomen stukken/agendapunten,

 

 1. Reistijd/werktijd a.v. vorig overleg en enquete.
 2. Thuiswerken a.v. vorig overleg en enquete.
 3. Telefoondienst/storingsdienst
 4. Financieel overzicht

 

Mededelingen, ter kennisgeving.

 

Agenda;

 1. Reistijd/werktijd a.v. vorig overleg en enquete.
  • We hebben het cao nagekeken en gekeken of de branche vereniging meer duidelijkheid geeft, hoe hier mee om gegaan moet Zowel de CAO als de branche vereniging geven geen duidelijk standpunt hierin. Daarom is de directie voornemens de werktijd/reistijd gelijk uit te voeren als bij veel bedrijven in onze branche. Dat komt globaal neer op maximaal 1 uur reistijd per dag voor rekening van de monteur, overige reistijd is dan voor kosten van het bedrijf. Patrick komt met een concept reglement van zijn vorige werkgever. Reisuren kennen een iets lager tarief, monteur dient ze zelf te declareren.
 2. Thuiswerken a.v. vorig overleg en enquete.
  • Koomen is in de basis geen voorstander van thuis Tijdens de Corona periode werd het dringend geadviseerd vanuit de overheid en daarom toegelaten. Gezien de uitkomst van de enquête wordt er verder ook geen noodzaak gezien dit beleid te veranderen. Om b.v. de projectleiders wel toe te staan om thuis te werken omdat dat door sommige als prettig ervaren wordt en je daarmee personeel meer naar de zin maakt is niet noodzakelijk geacht. Directie zal daarom het bestaande beleid hierin handhaven, als reminder wordt deze nog met eenieder gedeeld. Grofweg komt dit er op neer dat het in voorkomende gevallen thuiswerken mag na overleg met je leidinggevende, het mag niet bij ziekte en of ziekte van gezinsleden. Verder zal er geen thuiswerk vergoeding betaald worden.
 3. Telefoondienst/storingsdienst
  • Over een periode van ongeveer een half jaar is er bijgehouden welke storingen er kwamen in de consignatie Dit kwam neer op gemiddeld twee meldingen per dienst. Wat niet is meegerekend, zijn telefoontjes waaruit geen monteurs bezoek is ontstaan. De oplossing van een telefoondienst door derden geeft voor ons type bedrijf een grotere

 

 

belasting/verantwoording voor de dienstdoende monteur. Dat lijkt niet verstandig. Gezien  het lage aantal meldingen en de extra belasting voor monteurs is er niet gekozen voor een telefoondienst van derden. De netto vergoeding van €60,- geeft lagere kosten dan de inschakeling van een telefoondienst maar is niet meegenomen in de overweging om niet voor een telefoondienst van derden te kiezen. Wanneer degene die consignatiedienst heeft ook fysiek naar een storing moet kan diegene de uren declareren. De consignatiedienst is tot 55 jaar verplicht, daarna niet meer.

 

 1. Financieel overzicht

 

 • De resultatenrekening van 2020, 2021 en de balans van 2021 zijn besproken. Zonder gedegen kennis van dergelijke stukken is het moeilijk Grofweg hebben we een omzet van ruim 11 miljoen en na aftrek van alle kosten een resultaat van 4%. Dit is niet netto omdat hier weer mee geïnvesteerd moet worden voor de langer lopende afschrijving. Tijdens de toolbox zullen de omzet en inkoop cijfers (bruto marge) worden gepresenteerd.

 

Plannen met groepsbelang van directie voor korte termijn <6 maanden . Directie geeft aan dat plannen spelenderwijs ontstaan.

 

Plannen met groepsbelang voor de langer termijn > 6 maanden.

Vanaf 1 januari worden deze meer vermeld.

 

Actielijst doornemen;

 • nr Omschrijving                                                                                      Actiehouder Datum

04-02-2022 2

Overleg met de groep rokers

Dir.             2022

04-02-2022 3

N.a.v overleg rokers stappenplan om niet roken te stimuleren.

Dir              2022

04-02-2022 6

info. personeel tbv draagvlak/website zie not. 13-04

Dir.             2022

04-02-2022 7

Financieel overzicht

Dir.       15-09-2022

02-06-2022 8

Autobeleid op papier zetten.

Dir

15-09-2022 9

Delen financiële gegevens met personeel op de Toolbox.

Dir.

15-09-2022 10

Reglement vorige werkgever t.a.v. reistijd

Patrick

Rondvraag,

 • Geen vragen

 

Sluiting, 14:12 uur.

 • Volgend overleg 15 september 2022 14:00 – 16:00 uur
 • Volgend overleg 24 november 2022 13:00 – 15:00 uur